Mọi trang phục đều được chấp nhận, trừ đồ bơi và đồ ngủ.