Chúng tôi không thể đảm bảo điều này. Việc quay lại chỉ được áp dụng vào những đêm cụ thể. Để chắc chắn, vui lòng hỏi trực tiếp nhân viên khi bạn có nhu cầu muốn ra ngoài.