Skylight Nha Trang mở cửa cho tất cả khách hàng ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên sau 21:00 khách hàng dưới 18 tuổi sẽ không dược ra ngoài khu vực Rooftop Beach Club.