– 360 Skydeck: 9:00 AM – 2:00 PM
4:30 PM – 11:30 PM
– Rooftop Beach Club: 4:30 PM – 00:30 AM
– Skylight Restaurant: 5:00 PM – 11:00 PM (Friday – Saturday)
5:00 PM – 10:30 (Sunday to Thursday)
– Pool Deck: 3:00 PM – 11:30 PM
Часы работы могут быть изменены в связи с погодой или частными мероприятиями. Следите, пожалуйста, за обновлениями
Để bật chế độ hỗ trợ đọc màn hình, nhấn ⌘+Tùy chọn+Z Để tìm hiểu thêm về các phím tắt, nhấn ⌘dấu gạch chéo